QUẢN LÝ DANH SÁCH NGƯỜI DÙNG

 

THÊM MỘT NGƯỜI DÙNG MỚI

1-     Tên người dùng

2-     Tên đăng nhập

3-     Mật khẩu

4-     (Khóa or Mở) tài khoản người dùng

5-     Chọn quyền hạn người dùng (Tạo bài viết, duyệt bài viết, cấu hình menu, cấu hình website .v.v....)